Metropolitan Theatres | Movies

The Metropolitan Opera

The Showcase Film Series at Plaza De Oro      Sponsored by:

WEDNESDAYS: 5:00 PM & 7:30 PM

The Showcase Film Series at Isis Theatre in Aspen     

First Wednesday of the Month - 7:30 pm

The Showcase Film Series at Plaza De Oro      Sponsored by:

WEDNESDAYS: 5:00 PM & 7:30 PM